TJÄNSTER

Outsourcing

Genom att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen överlåter kommunen åt SERKON att, utifrån upphandlat avtal, rekrytera personal, planera och genomföra arbetet, kompetensutveckla, säkerställa leveranser och utveckla processer utifrån överenskommen tidsåtgång och ersättning. Givetvis görs detta i samsyn med beställaren som vanligtvis är kommunens ekonomichef. Kostnader för nyrekrytering av personal är ofta något som underskattas av den egna organisationen.

Under avtalsperioden garanterar SERKON bl.a. att det är ordning och reda i de ekonomiska processerna utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer, att god redovisningssed följs och att räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens verksamhet.

Uppdraget kan utföras från arbetsplatser i egna lokaler, på plats hos kommun eller i kombination. Leveransen utformas enligt kommunens önskemål och behov.

Omfattningen av verksamhetsövertagandet väljer ni själva utifrån ert unika behov och situation. Vanligtvis är ekonomichefen kvar i kommunens organisation och iklär sig beställarrollen gentemot oss som leverantör.

Verksamhetsövertagandet kan omfatta samtliga roller och uppgifter som görs på en ekonomiavdelning eller endast delar, och går att anpassa utifrån vad som lämpar sig bäst. Under avtalets gång kan beställning och leverans successivt förändras allteftersom.

Genom att vi på daglig basis arbetar med frågor som berör de kommunala verksamheterna och kommunernas särart garanteras våra kunder aktualitet, tillgänglighet och korrekthet i sina beslutsunderlag. Våra medarbetare är specialister inom kommunal ekonomi och organisationen av våra uppdrag innebär att vi har en "back-up" för leveranserna. Detta leder till att vi säkrar utförandet av kritiska uppgifter utan avbrott vi personalfrånvaro.