top of page

Undersökning: Så söker kommunerna bidrag - del 2

Endast hälften av kommunerna söker bidrag från EU


Floran av bidrag från stat, EU och andra bidragsgivare är idag större än någonsin. De riktade statsbidragen blir fler och fler och ställer kommunerna inför nya utmaningar och möjligheter. Argument om kortsiktighet och fel fokus ställs mot fördelarna med att få tidsbegränsat stöd för att påskynda omställning och utveckling inom ett visst område. Statsbidragsportalen vill veta mer om i vilken utsträckning de kommuner som inte använder sig av Statsbidragsportalen söker bidrag och vilken överblick de egentligen har över sitt bidragssökande.


Vi har därför under våren ställt frågan till omkring 250* kommuner:

”Vilken extern finansiering har kommunen sökt i form av riktade statsbidrag, EU-bidrag och bidrag från annan part under perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021?”


Resultatet bygger på underlag från 137 kommuner.


Kommunerna har under perioden gjort ca 7 900 bidragsansökningar fördelat på strax under 250 bidragsgivare (varje region & länsstyrelse räknas här som en egen givare). Över hälften av ansökningarna avser bidrag som söks hos och fördelas av Skolverket eller Socialstyrelsen.

De bidragsgivare med flest ansökningar är:


Bidragsgivare Antal ansökningar Antal i snitt per

1. Skolverket 2 807 20

2. Socialstyrelsen 1 449 11

3. Länsstyrelsen 506 4

4. Kulturrådet 476 3

5. Migrationsverket 282 2

6. Kammarkollegiet 250 2

7. Arbetsförmedlingen 241 2

8. Region 238 2

9. Erasmus/ERUF/EU/ESF 157 1

10. SKR 153 1Skolverkets fem mest sökta bidrag är:

Bidragsnamn Antal ansökningar 1. Lärarlönelyftet 307 2. Karriärtjänster 194 3. Lärarassistenter 144 4. Läxhjälp 142 5. Likvärdig skola 142Socialstyrelsens fem mest sökta bidrag är:


Bidragsnamn Antal ansökningar

1. Merkostnader covid-19 341

2. Äldreomsorgslyftet 201

3. Motverka ensamhet /Ökad kvalitet i demensvården 169

4. Habiliteringsersättning 145

5. God vård för och omsorg av

äldre personer 127


38 av 137 kommuner (28 %) har sökt bidrag från nationella, regionala eller lokala fonder, stiftelser eller organisationer som inte är staten eller EU. Flest ansökningar görs hos lokala sparbanksstiftelser för bidrag till barn- och utbildningsprojekt.


Andel svarande kommuner som sökt bidrag från fonder, stiftelser eller organisationer fördelat per kommungrupp:


67 av 137 kommuner (49 %) har sökt bidrag från EU. Antingen direkt från EU och Kommissionen, indirekt via svenska myndigheter, eller både och. Vanligast är ansökningar till Socialfonden via svenska ESF-rådet, utbildningsrelaterade bidrag via ERASMUS, projekt via regionala utvecklingsfonden, LEADER-projekt via Jordbruksverket samt projekt inom ramen för EU:s gröna giv.


Andel svarande kommuner som sökt bidrag EU fördelat per kommungrupp:

I Statsbidragsportalen finns ytterligare 62 bidragsgivare som kommunerna inte sökt bidrag från

När vi jämför de bidragsgivare som finns i Statsbidragsportalen med de som kommunerna har sökt bidrag ifrån ser vi att det i Statsbidragsportalen finns ytterligare 62 bidragsgivare som kommunerna inte sökt från. Bland dessa märks bl.a. diverse fonder & stiftelser, branschorganisationer och internationella samarbetsorgan, men också myndigheter som Brottsoffermyndigheten, Polisen, Riksarkivet, Post- och telestyrelsen och Musikverket.


Vill du veta hur din kommun ligger till? Kontakta statsbidragsportalen@serkon.se* exklusive Statsbidragsportalens kunder samt Malmö, Göteborg och Stockholm.

93 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page